સંપર્ક

પ્રતિમાજી

‘પરમધામ’
3, આનંદ નગર સોસાયટી,
ભારતીમૈયા હોસ્પિટલની પાછળ,
લાલવાડી, સગરામપુરા,
સુરત-395 001

 

મોબાઈલ:
+91 7574 849 701, +91 9426 444 894, +91 9327 429 101
Email: p3y.enquiry@gmail.com

Write to us

    captcha